DAFTAR TARIF JNE LENGKAP JAKARTA
Tarif JNE

Tarif Ongkos Kirim JNE JAKARTA ke BOYOLALI LENGKAP


Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke BOYOLALI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ke BOYOLALI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Ampel25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Ampel
Andong25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Andong
Banyudono25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Banyudono
Boyolali20,000 /kg2 - 3Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Boyolali
Cepogo25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Cepogo
Juwangi25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Juwangi
Karanggede25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Karanggede
Kemusu25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Kemusu
Klego25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Klego
Mojosongo25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Mojosongo
Musuk25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Musuk
Ngemplak - Boyolali25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Ngemplak - Boyolali
Nogosari25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Nogosari
Sambi25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sambi
Sawit25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Sawit
Selo25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Selo
Simo25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Simo
Teras25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Teras
Wonosegoro25,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE REGULAR dari JAKARTA ke Wonosegoro

Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke BOYOLALI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE OKE dari Kota JAKARTA ke BOYOLALI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Ampel22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Ampel
Andong22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Andong
Banyudono22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Banyudono
Boyolali17,000 /kg3 - 6Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Boyolali
Cepogo22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Cepogo
Juwangi22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Juwangi
Karanggede22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Karanggede
Kemusu22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Kemusu
Klego22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Klego
Mojosongo22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Mojosongo
Musuk22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Musuk
Ngemplak - Boyolali22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Ngemplak - Boyolali
Nogosari22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Nogosari
Sambi22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sambi
Sawit22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Sawit
Selo22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Selo
Simo22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Simo
Teras22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Teras
Wonosegoro22,000 /kg4 - 7Ongkos Kirim JNE OKE dari JAKARTA ke Wonosegoro

Ongkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke BOYOLALI Lengkap

~ Tarif Ongkos Kirim JNE YES dari Kota JAKARTA ke BOYOLALI ~
Daerah Tujuan
Tarif /kg
Lama Hari
Keterangan
Boyolali24,000 /kgOngkos Kirim JNE YES dari JAKARTA ke Boyolali